Ana Sayfa
         Kartvizit
         Kroki
         Vekalet Bilgileri
         Ayrıntılı Bilgi
         Çalışma Alanlarımız
         Ücret Tarifesi
         Linkler
         Mesaj Gönder


AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017)

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL

takip eden her saat için 160,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 550,00 TL

takip eden her saat için 270,00 TL

3. Yazılı danışma için 550,00 TL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 400.00 TL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 530,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 1.590,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 800,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 400,00 TL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 660,00 TL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 2.950,00 TL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 1.320,00 TL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise 5.750,00 TL

b) Duruşmalı ise 9.900,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 1.100,00 TL

2. Anonim şirketlerde 1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.650,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise 440,00 TL

b) Duruşmalı ise 550,00 TL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 730,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.650,00 TL

4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

c) Duruşmasız ise 1.100,00 TL

d) Duruşmalı ise 1.430,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 330,00 TL

2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 400,00 TL

3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 660,00 TL

4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 600,00 TL

5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 600,00 TL

6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 990,00 TL

7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.980,00 TL

8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 990,00 TL

9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.860,00 TL

10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.960,00 TL

11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.980,00 TL

12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.960,00 TL

13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 1.980,00 TL

14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 990,00 TL

b) Duruşmalı ise 1.510,00 TL

15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için 990,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 1.980,00 TL

16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 3.000,00 TL

17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise 1.800,00 TL

b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL

18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 1.480,00 TL

19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 1.800,00 TL

20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 6.600,00 TL

b) Diğer dava ve işler 3.600,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 35.000,00 TL için % 12

2. Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11

3. Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8

4. Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6

5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4

6. Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3

7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,5

8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1


  ADRES  Fatih Cad. No:1
  Kat: 4/12 YALOVA
  TELEFON    0 532 633 48 01 - 0 226 814 07 04   E-POSTA  mail@cengizaladag.av.tr 

Sitemiz en iyi Internet Explorer 5.0 ve üstü ile Metin Boyutu "Orta", Dil Kodlaması "Windows (Türkçe)" şeklinde ayarlanarak izlenebilir.